Tomasz Ciachorowski komentuje coming out Piasecznego …