Blok po 22 – 1 kwietnia 2019: EUR/USD, GBP/USD

Blok po 22 – 1 kwietnia 2019: EUR/USD, GBP/USD

Raport bieżący nr 5/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd "MERCOR? S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka?) ? nawiązując do informacji zawartych w notach objaśniających dotyczących podatku dochodowego, ujętych w sprawozdaniach finansowych ? jednostkowych Spółki i skonsolidowanych Grupy Kapitałowej "MERCOR? S.A., objętych raportami okresowymi, opublikowanymi przez Spółkę, w okresie: od raportu okresowego sporządzonego na dzień 30 czerwca 2014 roku (data publikacji: 14 sierpnia 2014 roku) ? do ostatnio opublikowanego raportu okresowego, obejmującego śródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał (zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku) roku obrotowego, trwającego od dnia 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 marca 2019 roku (data publikacji: 22 lutego 2019 roku), informuje, że:

1. po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Spółki od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2016 roku, w sprawie ze skargi Spółki z dnia 30 czerwca 2016 roku, na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku ? aktualnie: Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 14 września 2015 roku, w przedmiocie określenia Spółce zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy: od dnia 1 kwietnia 2012 roku do dnia 31 marca 2013 roku, w kwocie: 5 375 791,00 złotych (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych) ? wyrokiem z dnia 1 kwietnia 2019 roku, Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok oraz zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

2. po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Spółki od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2016 roku, w sprawie ze skargi Spółki z dnia 30 czerwca 2016 roku, na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku ? aktualnie: Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 14 września 2015 roku, w przedmiocie określenia Spółce wysokości odsetek za zwłokę od niezapłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), za wskazane miesiące roku podatkowego: od dnia 1 kwietnia 2012 roku do dnia 31 marca 2013 roku, w łącznej kwocie: 6 272,00 złote (słownie: sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote) ? wyrokiem z dnia 1 kwietnia 2019 roku, Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok, co wynikało bezpośrednio z uchylenia wyroku w sprawie wymiarowej.

Spółka oczekuje na pisemne uzasadnienie wyroków.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 MAR ? informacje poufne

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-01 Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu
2019-04-01 Jakub Lipiński Pierwszy Wiceprezes Zarządu


Czytaj więcej…

Blok po 22 – 1 kwietnia 2019: EUR/USD, GBP/USD

EUR/USD – poniedziałkowy poranek przyniósł serię odczytów z europejskich gospodarek. To co najistotniejsze wypadło gorzej od oczekiwań. Mowa o niemieckim PMI dla przemysłu za marzec, który wyniósł zaledwie 44,1 punktów wobec prognoz 44,7 …

Źródło: Comparic.pl (komunikaty prasowe)

MCR Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 kwietnia

… raportu okresowego, obejmującego śródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał (zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku) roku obrotowego, trwającego od dnia 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 marca 2019 roku (data publikacji: 22 lutego 2019 roku) …

Źródło: Money.pl

Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 kwietnia 2019

… 1 kwietnia 2012 roku do dnia 31 marca 2013 roku, w kwocie: 5 375 791,00 złotych (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych) ? wyrokiem z dnia 1 kwietnia 2019 roku, Naczelny Sąd Administracyjny …

Źródło: Interia

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *